Click the link to see the list First Candidate’s list  नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) युके निर्वाचन समिति २०२० उम्मेधवार  प्रथम नामवाली  प्रकाशित मिति १९ अक्टोबर २०२० यस नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ यकु े शाखाको नयााँ नेित्ृ वका लागि तनवााचन सममतिले प्रकाशन िरेको तनवााचन कायक्रा मअनसु ार िोककएको समयसीमामित्र तनम्न उम्मेिवारहरुको तनम्न पिमा उम्मिे वारी […]

गत २७ फेब्रुवरी २०१६ का दिन युकेको अल्डसटमा बसेको नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) को बैठकले फोनिज युके पत्रकारिता सम्मान तथा पुरस्कार २०१६ घोषणा गरयो । वि.स. २०३५ बाटै ‘धर्म निरपेक्षता, जातीय सद्भाव र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि’ भन्ने नारा राखेर ‘छहरा’ नामक साप्ताहिक पत्रिका निरन्तर ३९ बर्ष प्रकाशन तथा सम्पादन गरि समाजको चेतनामा पुरयाएको […]